Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Lovverket sier følgende:

 

Arkivansvaret til offentlige organ er formulert sli i § 6 i Lov om arkiv (Arkivlova):

"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjeldar or samtid og ettertid."

 

I forskrift om offentlege arkiv er dette ansvaret presisert slik i § 1:

"Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23.

 Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegnar gitt i eller i medhold av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsatt."

Laster...